previous pauseresume next

برگزاری کمیته پایش و ارزشیابی تامین مراقبتهای اولیه سلامت در حاشیه شهرستان شهرضا

در تاریخ۲/۵/۹۴ کمیته پایش و ارزشیابی تامین مراقبتهای اولیه سلامت در حاشیه هاو تدوین  برنامه نظارت ، آموزش ، پایش و ارزشیابی مراقبین سلامت مستقر در پایگاههای سلامت و کارشناسان در مراکز سلامت  با حضور معاون بهداشتی و  کارشناسان مسئول واحد های ستادی مرکز در دفتر معاونت بهداشتی برگزار گردید . در این جلسه با توجه به اینکه مراقبین سلامت و کارشناسان ( بهداشت محیط ،تغذیه و سلامت روان و ...) درپایگاهها و  مراکز جامعه سلامت مستقر و آموزش عملی را سپری نموده اند ، جهت اجرای بهینه برنامه ها ی آموزشی، نحوه ارائه خدمات ، چگونگی نظارت، پایش و ارزشیابی بحث و تبادل نظر  و تصمیمات لازم جهت اتخاذ گردید .